Stanovy

Stanovy spolku Česká akademie dentální estetiky, z. s.
 
 
Čl. I
Název a sídlo spolku
 
  1. Název spolku je Česká akademie dentální estetiky, z. s.
  2. Sídlem spolku je Slavojova 270/22, Praha 2, Nusle, 128 00 
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je prosazování a podněcování ke zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství, podpora zvyšování odbornosti členů v estetickém zubním lékařství a propagace estetického ošetřování chrupu ve veřejnosti.
 
Čl. III
Hlavní činnost spolku
 
  1. Spolek
  1. vytváří a prosazuje standardy péče v estetickém zubním lékařství,
  2. je odbornou společností se zaměřením na estetické zubní lékařství,
  3. pořádá kongresy, přednášky, kurzy a další odborné akce,
  4. spolupracuje s Mezinárodní federací estetického zubního lékařství (International Federation of Esthetic Dentistry - IFED), Evropskou akademií estetického zubního lékařství (European Academy of Esthetic Dentistry – EAED), Evropskou společností kosmetického zubního lékařství (European Society of Cosmetic Dentistry – ESCD) a jednotlivými národními akademiemi dentální estetiky.
 
  1. K podpoře hlavní činnosti a hospodárného využití svého majetku může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku.
 
Členství ve spolku
 
Čl. IV
 
Druhy členství jsou:
  1. člen čekatel (member),
  2. certifikovaný člen (certified member),
  3. honorární člen (fellow),
  4. čestný člen (honorary member).
 
Čl. V
Člen čekatel
 
  1. Členem čekatelem se stane fyzická osoba, která
  1. prokázala, že je způsobilá k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře, zubního technika nebo dentální hygienistky,
  2. doručila spolku písemnou žádost o členství ve spolku,
  3. zaplatila roční členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém se má členem čekatelem stát, a
  4. nebyla v uplynulých třech letech před podáním žádosti ze spolku vyloučena.
 
Čl. VI
Certifikovaný člen
 
  1. Certifikovaným členem se může stát člen čekatel, který
  1. je členem čekatelem nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku bezprostředně předcházejícího podání žádosti o přiznání členství certifikovaného člena,
  2. získal nejméně tři roky praxe v zubním lékařství,
  3. v nejvýše pěti letech bezprostředně předcházejících podání žádosti o přiznání členství certifikovaného člena publikoval článek, kapitolu, knihu či poster, lektoroval kurz či přednesl vlastní kongresový příspěvek na téma dentální estetiky,
  4. získal doporučení nejméně od dvou certifikovaných či honorárních členů,
  5. prezentoval výboru alespoň tři vlastní zdokumentované případy komplexního estetického ošetření pacientů, a
  6. doručil spolku žádost o přiznání členství certifikovaného člena.
 
  1. Splnění podmínek pro přiznání členství certifikovaného člena je žadatel povinen spolku prokázat.
 
  1. Členství certifikovaného člena vznikne rozhodnutím výboru o přiznání členství certifikovaného člena.
 
  1. Certifikovaný člen smí používat označení „Certifikovaný člen České akademie dentální estetiky z. s.“
 
Čl. VII
Honorární člen
 
  1. Honorárním členem se může stát certifikovaný člen, který
  1. je certifikovaným členem nepřetržitě po dobu nejméně tří let bezprostředně předcházejících podání žádosti o přiznání členství honorárního člena,
  2. přednesl odborný příspěvek na výročním kongresu spolku,
  3. vyvíjí pravidelnou aktivní přednáškou a publikační činnost, a
  4. doručil spolku žádost o přiznání členství honorárního člena.
 
  1. Splnění podmínek pro přiznání členství honorárního člena je žadatel povinen spolku prokázat.
 
  1. Členství honorárního člena vznikne rozhodnutím výboru o přiznání členství honorárního člena; k přijetí rozhodnutí výboru o přiznání členství honorárního člena je třeba souhlasu všech členů výboru.
 
  1. Honorární člen smí používat označení „Honorární člen České akademie dentální estetiky z. s.“
 
Čl. VIII
Čestný člen
 
Výbor může udělit čestné členství osobě, která se významně zasloužila o dosahování cílů spolku, a to pouze s jejím předchozím souhlasem. Čestné členství může výkonný výbor zrušit nebo se ho může čestný člen vzdát. Čestný člen nemá členská práva ani povinnosti
Čl. IX
Zánik členství
 
  1. Členství člena čekatele, certifikovaného člena a honorárního člena ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. nezaplatí-li člen roční členský příspěvek do dvou měsíců ode dne jeho splatnosti, přestože byl před uplynutím této lhůty k zaplacení ročního členského příspěvku výborem vyzván; členství zanikne marným uplynutím určené lhůty,
  5. vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Vyloučit lze člena, který
  1. závažně porušil povinnost vyplývající z členství nebo ze zákona, nebo
  2. opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany výboru porušil tyto stanovy nebo zákon.
 
  1. Výbor může rozhodnout o odnětí členství certifikovaného člena nebo honorárního člena, nesplnil-li certifikovaný člen povinnosti podle čl. X odst. 4 nebo honorární člen povinnosti podle čl. X odst. 5; rozhodne-li výbor o odnětí členství certifikovaného nebo honorárního člena, stává se dotčený člen spolku členem kandidátem. Z důvodů, pro které lze odejmout členství, nelze člena ze spolku vyloučit.
 
  1. O přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena nebo o odnětí členství rozhoduje na návrh dotčeného člena valné shromáždění na svém nejbližším zasedání.
 
  1. Spolek vede seznam členů, který obsahuje
  1. jméno, příjmení a tituly člena,
  2. datum narození, bydliště,
  3. kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa webových stránek, telefon).
 
  1. Zápis a výmazy v seznamu členů provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně zapsaných údajů.
 
Čl. X
Členská práva a povinnosti
 
  1. Člen kandidát má právo
  1. účastnit se zasedání shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním;
  2. volit členy orgánů spolku,
  3. požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na činnosti spolku,
  6. zúčastnit se po splnění určených podmínek všech akcí pořádaných spolkem.
 
  1. Certifikovaný člen a honorární člen mají právo
  1. účastnit se zasedání shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním;
  2. volit členy orgánů spolku a být volen do orgánů spolku,
  3. požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na činnosti spolku,
  6. zúčastnit se po splnění určených podmínek všech akcí pořádaných spolkem.
 
  1. Člen spolku je povinen
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
  2. platit roční členský příspěvek a další členské příspěvky stanovené usnesením valného shromáždění,
  3. aktivně hájit zájmy spolku, podílet se na prosazování jeho zájmů cílů a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a cíli spolku,
  4. účastnit se zasedání valného shromáždění a jednání orgánů spolku, jejichž je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  5. neprodleně oznámit výboru změny údajů zapsaných v seznamu členů.
 
  1. Certifikovaný člen je povinen nejméně jedenkrát za dva roky publikovat článek, kapitolu, knihu či poster, lektorovat kurz či přednést vlastní kongresový příspěvek na téma dentální estetiky a účastnit se výročního kongresu spolku.
 
  1. Honorární člen je povinen nejméně jedenkrát za rok publikovat článek, kapitolu, knihu či poster, lektorovat kurz či přednést vlastní kongresový příspěvek na téma dentální estetiky.
 
 
Čl. XI
Orgány spolku
 
Spolek má tyto orgány:
  1. valné shromáždění,
  2. výbor.
  3. revizní komise
 
Čl. XII
Valné shromáždění
 
  1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku.
 
  1. Valné shromáždění
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. schvaluje usnesením výši ročního členského příspěvku a jeho splatnost,
  3. volí a odvolává členy výboru,
  4. volí a odvolává revizní komisi včetně jejího předsedy,
  5. schvaluje rozpočet a výroční zprávu o hospodaření spolku,
  6. schvaluje zprávy revizní komise o hospodaření,
  7. přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení člena a o odnětí členství,
  8. rozhoduje o fúzi, rozdělení a zrušení spolku,
  9. rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, jakož i o věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
 
  1. Valné shromáždění svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce zasedání valného shromáždění, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání valného shromáždění zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejpozději patnáct dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh pořadu zasedání.
 
  1. Valné shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání více než třicet procent všech členů spolku. Valné shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Člen je oprávněn zmocnit jiného člena, aby jej při účasti a hlasování na zasedání valného shromáždění zastupoval. Přezkoumává-li valné shromáždění rozhodnutí výboru o vyloučení člena, k hlasu člena, o jehož vyloučení jde, se nepřihlíží.
 
  1. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení.
 
  1. Není-li valné shromáždění na svém zasedání schopno usnášet se, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání valného shromáždění. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valného shromáždění. Náhradní zasedání valného shromáždění se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valného shromáždění předtím svoláno. Na náhradním zasedání je valné shromáždění schopno se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
 
  1. Nesvolá-li výbor zasedání valného shromáždění, ačkoliv byl povinen tak učinit, může zasedání valného shromáždění kterýkoliv člen spolku.
 
Čl. XIII
Výbor
 
  1. Výbor má nejméně tři členy. Z řad svých členů volí prezidenta, viceprezidenta a hospodáře.
 
  1. Funkční období výboru je dvouleté. Uprázdní-li se místo ve výboru v průběhu funkčního období, konají se nejpozději do šesti měsíců doplňující volby; to neplatí, uprázdní-li se místo ve výboru v době, kdy do konce funkčního období výboru zbývá méně než šest měsíců. Člen výboru zvolený v doplňujících volbách je zvolen pouze na zbytek funkčního období výboru.
 
  1. Členství ve výboru zaniká zánikem členství ve spolku, odvoláním, odnětím členství certifikovaného člena nebo členství honorárního člena nebo odstoupením.
 
  1. Zasedání výboru svolává prezident nebo společně viceprezident a hospodář, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.
 
  1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Za výbor navenek jedná prezident nebo hospodář, a to každý z nich samostatně.
 
  1. Výkonný výbor
  1. zajišťuje činnost spolku,
  2. svolává zasedání valného shromáždění,
  3. organizuje akce pořádané spolkem,
  4. rozhoduje o přiznání a odnětí certifikovaného a honorárního členství a o vyloučení ze spolku,
  5. vede seznam členů spolku,
  6. zpracovává návrh rozpočtu spolku a předkládá jej ke schválení valnému shromáždění,
  7. hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vybírá členské příspěvky, zajišťuje plnění závazků spolku a dohlíží na úhradu pohledávek spolku,
  8. zajišťuje vedení účetnictví spolku,
  9. zpracovává výroční zprávu o hospodaření spolku a předkládá ji valnému shromáždění členů.
 
  1. Zasedání výboru řídí prezident a v jeho nepřítomnosti či na základě jeho pověření viceprezident. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové; nestanoví-li tyto stanovy jinak, usnesení výbor přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Rozhoduje-li výbor o vyloučení nebo o odnětí členství člena, který je členem výboru, k jeho hlasu se nepřihlíží.
 
  1. Výbor může zajištěním své agendy nebo její části pověřit některého svého člena; usnesení však přijímá vždy výkonný výbor.
 
 
Čl. XIV.
Revizní komise
 
  1. Revizní komisi volí valné shromáždění. Revizní komise je tříčlenná. Práci revizní komise řídí její předseda.       
  2. Revizní komise:
a) posuzuje hospodaření spolku, podává o něm zprávu výboru a valnému shromáždění,
b) odsouhlasuje roční uzávěrku spolku před jeho předáním výboru a valnému shromáždění,
c) členové revizní komise se mohou účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.
 
 
 
Čl. XIV
Zásady hospodaření
 
  1. Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného valným shromážděním. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové spolku neručí za závazky spolku.
 
  1. Příjmy spolku tvoří zejména
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z majetku, grantů, darů, dotací,
  3. příjmy z pořádaných vzdělávacích a školících akcí,
  4. jiné příjmy.
 
  1. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje výbor v souladu s právními předpisy, předpisy spolku, s účelem spolku a případně rozhodnutími valného shromáždění.
 
Čl. XV
Zánik spolku
 
Spolek zanikne zrušením, fúzí nebo rozdělením. O zániku spolku rozhoduje valné shromáždění, případně soud. V rozhodnutí o zrušení spolku jmenuje valné shromáždění zpravidla z členů výboru likvidátora a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 
Tyto stanovy byly schváleny dne 3. 6. 2023.
 
Za správnost vyhotovení: MUDr. Filip Georges
Stanovy spolku
 
Česká akademie dentální estetiky, z. s.
 
 
Čl. I
Název a sídlo spolku
 
  1. Název spolku je Česká akademie dentální estetiky, z. s.
 
  1. Sídlem spolku je Slavojova 270/22, Praha 2, Nusle, 128 00
 
Čl. II
Účel spolku
 
Účelem spolku je prosazování a podněcování ke zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství, podpora zvyšování odbornosti členů v estetickém zubním lékařství a propagace estetického ošetřování chrupu ve veřejnosti.
 
Čl. III
Hlavní činnost spolku
 
  1. Spolek
  1. vytváří a prosazuje standardy péče v estetickém zubním lékařství,
  2. je odbornou společností se zaměřením na estetické zubní lékařství,
  3. pořádá kongresy, přednášky, kurzy a další odborné akce,
  4. spolupracuje s Mezinárodní federací estetického zubního lékařství (International Federation of Esthetic Dentistry - IFED), Evropskou akademií estetického zubního lékařství (European Academy of Esthetic Dentistry – EAED), Evropskou společností kosmetického zubního lékařství (European Society of Cosmetic Dentistry – ESCD) a jednotlivými národními akademiemi dentální estetiky.
 
  1. K podpoře hlavní činnosti a hospodárného využití svého majetku může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku.
 
Členství ve spolku
 
Čl. IV
 
Druhy členství jsou:
  1. člen čekatel (member),
  2. certifikovaný člen (certified member),
  3. honorární člen (fellow),
  4. čestný člen (honorary member).
 
Čl. V
Člen čekatel
 
  1. Členem čekatelem se stane fyzická osoba, která
  1. prokázala, že je způsobilá k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře, zubního technika nebo dentální hygienistky,
  2. doručila spolku písemnou žádost o členství ve spolku,
  3. zaplatila roční členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém se má členem čekatelem stát, a
  4. nebyla v uplynulých třech letech před podáním žádosti ze spolku vyloučena.
 
Čl. VI
Certifikovaný člen
 
  1. Certifikovaným členem se může stát člen čekatel, který
  1. je členem čekatelem nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku bezprostředně předcházejícího podání žádosti o přiznání členství certifikovaného člena,
  2. získal nejméně tři roky praxe v zubním lékařství,
  3. v nejvýše pěti letech bezprostředně předcházejících podání žádosti o přiznání členství certifikovaného člena publikoval článek, kapitolu, knihu či poster, lektoroval kurz či přednesl vlastní kongresový příspěvek na téma dentální estetiky,
  4. získal doporučení nejméně od dvou certifikovaných či honorárních členů,
  5. prezentoval výboru alespoň tři vlastní zdokumentované případy komplexního estetického ošetření pacientů, a
  6. doručil spolku žádost o přiznání členství certifikovaného člena.
 
  1. Splnění podmínek pro přiznání členství certifikovaného člena je žadatel povinen spolku prokázat.
 
  1. Členství certifikovaného člena vznikne rozhodnutím výboru o přiznání členství certifikovaného člena.
 
  1. Certifikovaný člen smí používat označení „Certifikovaný člen České akademie dentální estetiky z. s.“
 
Čl. VII
Honorární člen
 
  1. Honorárním členem se může stát certifikovaný člen, který
  1. je certifikovaným členem nepřetržitě po dobu nejméně tří let bezprostředně předcházejících podání žádosti o přiznání členství honorárního člena,
  2. přednesl odborný příspěvek na výročním kongresu spolku,
  3. vyvíjí pravidelnou aktivní přednáškou a publikační činnost, a
  4. doručil spolku žádost o přiznání členství honorárního člena.
 
  1. Splnění podmínek pro přiznání členství honorárního člena je žadatel povinen spolku prokázat.
 
  1. Členství honorárního člena vznikne rozhodnutím výboru o přiznání členství honorárního člena; k přijetí rozhodnutí výboru o přiznání členství honorárního člena je třeba souhlasu všech členů výboru.
 
  1. Honorární člen smí používat označení „Honorární člen České akademie dentální estetiky z. s.“
 
Čl. VIII
Čestný člen
 
Výbor může udělit čestné členství osobě, která se významně zasloužila o dosahování cílů spolku, a to pouze s jejím předchozím souhlasem. Čestné členství může výkonný výbor zrušit nebo se ho může čestný člen vzdát. Čestný člen nemá členská práva ani povinnosti
Čl. IX
Zánik členství
 
  1. Členství člena čekatele, certifikovaného člena a honorárního člena ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. nezaplatí-li člen roční členský příspěvek do dvou měsíců ode dne jeho splatnosti, přestože byl před uplynutím této lhůty k zaplacení ročního členského příspěvku výborem vyzván; členství zanikne marným uplynutím určené lhůty,
  5. vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Vyloučit lze člena, který
  1. závažně porušil povinnost vyplývající z členství nebo ze zákona, nebo
  2. opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany výboru porušil tyto stanovy nebo zákon.
 
  1. Výbor může rozhodnout o odnětí členství certifikovaného člena nebo honorárního člena, nesplnil-li certifikovaný člen povinnosti podle čl. X odst. 4 nebo honorární člen povinnosti podle čl. X odst. 5; rozhodne-li výbor o odnětí členství certifikovaného nebo honorárního člena, stává se dotčený člen spolku členem kandidátem. Z důvodů, pro které lze odejmout členství, nelze člena ze spolku vyloučit.
 
  1. O přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena nebo o odnětí členství rozhoduje na návrh dotčeného člena valné shromáždění na svém nejbližším zasedání.
 
  1. Spolek vede seznam členů, který obsahuje
  1. jméno, příjmení a tituly člena,
  2. datum narození, bydliště,
  3. kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa webových stránek, telefon).
 
  1. Zápis a výmazy v seznamu členů provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně zapsaných údajů.
 
Čl. X
Členská práva a povinnosti
 
  1. Člen kandidát má právo
  1. účastnit se zasedání shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním;
  2. volit členy orgánů spolku,
  3. požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na činnosti spolku,
  6. zúčastnit se po splnění určených podmínek všech akcí pořádaných spolkem.
 
  1. Certifikovaný člen a honorární člen mají právo
  1. účastnit se zasedání shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním;
  2. volit členy orgánů spolku a být volen do orgánů spolku,
  3. požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na činnosti spolku,
  6. zúčastnit se po splnění určených podmínek všech akcí pořádaných spolkem.
 
  1. Člen spolku je povinen
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
  2. platit roční členský příspěvek a další členské příspěvky stanovené usnesením valného shromáždění,
  3. aktivně hájit zájmy spolku, podílet se na prosazování jeho zájmů cílů a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a cíli spolku,
  4. účastnit se zasedání valného shromáždění a jednání orgánů spolku, jejichž je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  5. neprodleně oznámit výboru změny údajů zapsaných v seznamu členů.
 
  1. Certifikovaný člen je povinen nejméně jedenkrát za dva roky publikovat článek, kapitolu, knihu či poster, lektorovat kurz či přednést vlastní kongresový příspěvek na téma dentální estetiky a účastnit se výročního kongresu spolku.
 
  1. Honorární člen je povinen nejméně jedenkrát za rok publikovat článek, kapitolu, knihu či poster, lektorovat kurz či přednést vlastní kongresový příspěvek na téma dentální estetiky.
 
 
Čl. XI
Orgány spolku
 
Spolek má tyto orgány:
  1. valné shromáždění,
  2. výbor.
  3. revizní komise
 
Čl. XII
Valné shromáždění
 
  1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku.
 
  1. Valné shromáždění
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. schvaluje usnesením výši ročního členského příspěvku a jeho splatnost,
  3. volí a odvolává členy výboru,
  4. volí a odvolává revizní komisi včetně jejího předsedy,
  5. schvaluje rozpočet a výroční zprávu o hospodaření spolku,
  6. schvaluje zprávy revizní komise o hospodaření,
  7. přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení člena a o odnětí členství,
  8. rozhoduje o fúzi, rozdělení a zrušení spolku,
  9. rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, jakož i o věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
 
  1. Valné shromáždění svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce zasedání valného shromáždění, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání valného shromáždění zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejpozději patnáct dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh pořadu zasedání.
 
  1. Valné shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání více než třicet procent všech členů spolku. Valné shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Člen je oprávněn zmocnit jiného člena, aby jej při účasti a hlasování na zasedání valného shromáždění zastupoval. Přezkoumává-li valné shromáždění rozhodnutí výboru o vyloučení člena, k hlasu člena, o jehož vyloučení jde, se nepřihlíží.
 
  1. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení.
 
  1. Není-li valné shromáždění na svém zasedání schopno usnášet se, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání valného shromáždění. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valného shromáždění. Náhradní zasedání valného shromáždění se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valného shromáždění předtím svoláno. Na náhradním zasedání je valné shromáždění schopno se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
 
  1. Nesvolá-li výbor zasedání valného shromáždění, ačkoliv byl povinen tak učinit, může zasedání valného shromáždění kterýkoliv člen spolku.
 
Čl. XIII
Výbor
 
  1. Výbor má nejméně tři členy. Z řad svých členů volí prezidenta, viceprezidenta a hospodáře.
 
  1. Funkční období výboru je dvouleté. Uprázdní-li se místo ve výboru v průběhu funkčního období, konají se nejpozději do šesti měsíců doplňující volby; to neplatí, uprázdní-li se místo ve výboru v době, kdy do konce funkčního období výboru zbývá méně než šest měsíců. Člen výboru zvolený v doplňujících volbách je zvolen pouze na zbytek funkčního období výboru.
 
  1. Členství ve výboru zaniká zánikem členství ve spolku, odvoláním, odnětím členství certifikovaného člena nebo členství honorárního člena nebo odstoupením.
 
  1. Zasedání výboru svolává prezident nebo společně viceprezident a hospodář, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.
 
  1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Za výbor navenek jedná prezident nebo hospodář, a to každý z nich samostatně.
 
  1. Výkonný výbor
  1. zajišťuje činnost spolku,
  2. svolává zasedání valného shromáždění,
  3. organizuje akce pořádané spolkem,
  4. rozhoduje o přiznání a odnětí certifikovaného a honorárního členství a o vyloučení ze spolku,
  5. vede seznam členů spolku,
  6. zpracovává návrh rozpočtu spolku a předkládá jej ke schválení valnému shromáždění,
  7. hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vybírá členské příspěvky, zajišťuje plnění závazků spolku a dohlíží na úhradu pohledávek spolku,
  8. zajišťuje vedení účetnictví spolku,
  9. zpracovává výroční zprávu o hospodaření spolku a předkládá ji valnému shromáždění členů.
 
  1. Zasedání výboru řídí prezident a v jeho nepřítomnosti či na základě jeho pověření viceprezident. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové; nestanoví-li tyto stanovy jinak, usnesení výbor přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Rozhoduje-li výbor o vyloučení nebo o odnětí členství člena, který je členem výboru, k jeho hlasu se nepřihlíží.
 
  1. Výbor může zajištěním své agendy nebo její části pověřit některého svého člena; usnesení však přijímá vždy výkonný výbor.
 
 
Čl. XIV.
Revizní komise
 
  1. Revizní komisi volí valné shromáždění. Revizní komise je tříčlenná. Práci revizní komise řídí její předseda.       
  2. Revizní komise:
a) posuzuje hospodaření spolku, podává o něm zprávu výboru a valnému shromáždění,
b) odsouhlasuje roční uzávěrku spolku před jeho předáním výboru a valnému shromáždění,
c) členové revizní komise se mohou účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.
 
 
 
Čl. XIV
Zásady hospodaření
 
  1. Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného valným shromážděním. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové spolku neručí za závazky spolku.
 
  1. Příjmy spolku tvoří zejména
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z majetku, grantů, darů, dotací,
  3. příjmy z pořádaných vzdělávacích a školících akcí,
  4. jiné příjmy.
 
  1. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje výbor v souladu s právními předpisy, předpisy spolku, s účelem spolku a případně rozhodnutími valného shromáždění.
 
Čl. XV
Zánik spolku
 
Spolek zanikne zrušením, fúzí nebo rozdělením. O zániku spolku rozhoduje valné shromáždění, případně soud. V rozhodnutí o zrušení spolku jmenuje valné shromáždění zpravidla z členů výboru likvidátora a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 
Tyto stanovy byly schváleny dne 3. 6. 2023.
 
Za správnost vyhotovení: MUDr. Filip Georges